برنامه های آموزشی

دوره175 بعدازظهر

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب

خانم مهندس ساعدی

98/10/22

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

98/10/23

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

98/10/24

ایمنی و انضباط کار

آقای مهندس براتچی

کمکهای اولیه

آقای مهندس براتچی

98/10/25

قوانین  و مقررات

خانم مهندس رشیدی

قوانین  و مقررات

خانم مهندس رشیدی

98/10/28

مبارزه با حشرات

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

98/10/29

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

98/10/29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره 168

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1398/8/1

1

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1398/8/2

2

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1398/8/4

3

بهداشت موادغذایی

مهندس سلیمانی فر

بهداشت موادغذایی

مهندس سلیمانی فر

1398/8/6

4

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس روشنی

مبارزه با حشرات

خانم مهندس روشنی

1398/8/8

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

آقای مهندس یعقوبی

1398/8/9

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/8/9

7


 

دوره167

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1398/7/21

1

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1398/7/22

2

بیماریها18-16

آقای مهندس رمضانی

بیماریها16-14

آقای مهندس رمضانی

1398/7/23

3

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس صدیقی

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1398/7/24

4

قوانین و مقررات

خانم مهندس رشیدی

قوانین  و مقررات

خانم مهندس رشیدی

1398/7/25

5

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

مبارزه با حشرات

خانم مهندس صدیقی

1398/7/28

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/7/28

7

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره165

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1398/7/13

1

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1398/7/14

2

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1398/7/15

3

ایمنی و انضباط کار

آقای مهندس براتچی

کمکهای اولیه

آقای مهندس براتچی

1398/7/16

4

مبارزه با حشرات

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1398/7/17

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس یعقوبی

قوانین  و مقررات

آقای مهندس یعقوبی

1398/7/18

6

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1398/7/13

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره164

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

بهداشت آب و فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1398/7/6

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

مبارزه با حشرات

خانم مهندس صدیقی

1398/7/7

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس روشنی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1398/7/8

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1398/7/9

بیماریها18-16

آقای مهندس رمضانی

بیماریها16-14

آقای مهندس رمضانی

1398/7/10

قوانین و مقررات

آقای مهندس یعقوبی

قوانین  و مقررات

آقای مهندس یعقوبی

1398/7/11

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/7/11

 

 

 

 

 

 

 

دوره163

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

مبارزه با حشرات

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1398/6/30

1

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1398/6/31

2

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1398/7/1

3

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس روشنی

کمکهای اولیه

خانم مهندس روشنی

1398/7/6

4

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1398/7/7

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس یعقوبی

قوانین  و مقررات

آقای مهندس یعقوبی

1398/7/8

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/7/8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره162

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

مبارزه با حشرات

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1398/6/26

1

بیماریها

آقای دکتر رمضانی

بیماریها

آقای دکتر رمضانی

1398/6/27

2

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1398/6/28

3

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1398/7/2

4

قوانین و مقررات

آقای مهندس یعقوبی

قوانین  و مقررات

آقای مهندس یعقوبی

1398/7/3

5

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس روشنی

کمکهای اولیه

خانم مهندس روشنی

1398/7/4

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/7/4

7

دوره161

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت آب وفاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1398/6/10

1

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1398/6/11

2

قوانین و مقررات

آقای مهندس یعقوبی

قوانین و مقررات

آقای مهندس یعقوبی

1398/6/12

3

بیماریها18-16

آقای مهندس رمضانی

بیماریها16-14

آقای مهندس رمضانی

1398/6/13

4

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس صدیقی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1398/6/14

5

مبارزه با حشرات

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1398/6/16

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/6/16

7

دوره160

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

بهداشت آب وفاضلاب

خانم مهندس ساعدی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1398/5/22

1

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1398/5/23

2

مبارزه با حشرات12-10

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی10-8

خانم مهندس صدیقی

1398/5/24

3

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس روشنی

کمکهای اولیه  

خانم مهندس روشنی

1398/5/26

4

بیماریها

آقای دکتر زمندی

بیماریها

آقای دکتر زمندی

1398/5/27

5

قوانین و مقررات

خانم مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

خانم مهندس رشیدی

1398/5/28

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/5/28

7

دوره159

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت آب وفاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1398/5/12

1

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1398/5/13

2

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس صدیقی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1398/5/14

3

مبارزه با حشرات

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1398/5/15

4

بیماریها18-16

آقای مهندس رمضانی

بیماریها16-14

آقای مهندس رمضانی

1398/5/16

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس جواد پور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جواد پور

1398/5/17

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/5/17

7

دوره158

 

از ساعت 18-16 از ساعت 16-14 تاریخ ردیف
سرفصل دروس نام مدرس سرفصل دروس نام مدرس
بهداشت مواد غذایی آقای مهندس سلیمانی فر بهداشت مواد غذایی آقای مهندس سلیمانی فر 1398/4/31 1
روشهای گندزدایی خانم مهندس صدیقی بهداشت آب وفاضلاب خانم مهندس ساعدی  1398/5/1 2
بیماریها آقای مهندس رمضانی بیماریها آقای مهندس رمضانی 1398/5/2 3
مبارزه با حشرات12-10 خانم مهندس صدیقی بهداشت فردی10-8 خانم مهندس صدیقی 1398/5/3 4
قوانین و مقررات خانم مهندس رشیدی قوانین و مقررات خانم مهندس رشیدی 1398/5/5 5
ایمنی و انضباط کار خانم مهندس صدیقی آلودگی هوا خانم مهندس ساعدی  1398/5/6 6
امتحان امتحان امتحان امتحان 1398/5/6 ۷

دوره157

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

روشهای گندزدایی

آقای مهندس صدیقی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1398/4/22

1

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1398/4/23

2

بیماریها

آقای مهندس زمندی

بیماریها

آقای مهندس زمندی

1398/4/24

3

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس صدیقی

بهداشت اب وفاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1398/4/25

4

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صدیقی

1398/4/26

5

قوانین و مقررات

خانم مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

خانم مهندس رشیدی

1398/4/27

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/4/27

7

دوره 156

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس صدیقی

بهداشت مواد غذایی

خانم مهندس ساعدی

1398/4/10

1

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صدیقی

1398/4/11

2

روشهای گندزدایی

خانم مهندس روشنی جمال

کمکهای اولیه

خانم مهندس روشنی جمال

1398/4/12

3

آلودگی هوا 12-10

خانم مهندس صدیقی

بهداشت اب وفاضلاب 10-8

خانم مهندس ساعدی

1398/4/13

4

بیماریها

آقای مهندس زمندی

بیماریها

آقای مهندس زمندی

1398/4/15

5

قوانین  و مقررات

آقای مهندس جواد پور

قوانین  و مقررات

آقای مهندس جواد پور

1398/4/16

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/4/16

7

 

دوره155

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس صدیقی

بهداشت اب وفاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1398/2/16

1

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صدیقی

1398/2/17

2

بیماریها

آقای مهندس زمندی

بیماریها

آقای مهندس زمندی

1398/2/18

3

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1398/2/19

4

روشهای گندزدایی

آقای مهندس صدیقی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1398/2/21

5

قوانین و مقررات

خانم مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

خانم مهندس رشیدی

1398/2/22

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/2/22

7

دوره150

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1398/2/14

1

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1398/2/15

2

مبارزه با حشرات

خانم مهندس صدیقی

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

1398/2/16

3

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1398/2/17

4

قوانین و مقررات

آقای مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

خانم مهندس رشیدی

1398/2/18

5

ایمنی و کمکها

خانم مهندس صدیقی

بهداشت آب وفاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1398/2/21

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/2/21

7

دوره149

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صدیقی

1397/1/27

1

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/1/28

2

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/1/31

3

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1398/2/2

4

ایمنی و کمکها

خانم مهندس صدیقی

بهداشت آب و فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1398/2/3

5

قوانین و مقررات

خانم مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

خانم مهندس رشیدی

1398/2/4

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/2/4

7

دوره148

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

مبارزه با حشرات

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1398/1/20

1

کمکهای اولیه

آقای مهندس براتچی

ایمنی و انضباط کار

آقای مهندس براتچی

1398/1/21

2

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب وفاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1398/1/22

3

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1398/1/24

4

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1398/1/25

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس رشیدی

قوانین و مقررات

خانم مهندس رشیدی

1398/1/26

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1398/1/26

7

دوره147

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس صدیقی

بهداشت اب وفاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/12/11

1

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صدیقی

1397/12/12

2

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/12/13

3

روشهای گندزدایی

آقای مهندس صدیقی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1397/12/14

4

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/12/15

5

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/12/16

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

 1397/12/16

7

 

برنامه145

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صدیقی

1397/11/16

1

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/11/17

2

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت اب وفاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/11/18

3

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/11/23

4

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/11/24

5

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس صدیقی

1397/11/25

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/11/25

7

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/10/18

1

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت اب وفاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/10/19

2

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس صدیقی

1397/10/20

3

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صدیقی

1397/10/22

4

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/10/23

5

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/10/24

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/10/24

7

 

برنامه140

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت اب وفاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/10/9

1

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/10/10

2

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/10/11

3

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/10/12

4

مبارزه باحشرات (12-10)

خانم مهندس صدیقی

آلودگی هوا ( 10-8)

خانم مهندس ساعدی

1397/10/13

6

قوانین و مقررات18-16

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات16-14

آقای مهندس جوادپور

1397/10/15

۸

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/10/15

۸

برنامه 139

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/9/27

1

ایمنی و انضباط کار

خانم مهندس صدیقی

بهداشت اب وفاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/9/28

2

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/9/29

3

آلودگی هوا

خانم مهندس صدیقی

مبارزه باحشرات

خانم مهندس ساعدی

1397/10/1

4

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/10/2

6

قوانین و مقررات18-16

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات16-14

آقای مهندس جوادپور

1397/10/3

۸

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/10/3

۸

 

برنامه134

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1397/7/30

1

کمک های اولیه

خانم مهندس صدیقی

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صدیقی

1397/8/1

2

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/8/2

3

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/8/3

4

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/8/5

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/8/6

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/8/6

7

برنامه 132

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/7/3

1

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1397/7/4

2

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صدیقی

کمکهای اولیه

خانم مهندس صدیقی

1397/7/5

3

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/7/7

4

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/7/8

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/7/9

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/7/9

7

 

 

برنامه 129

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/5/22

1

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/5/23

2

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صیدی

کمکهای اولیه

خانم مهندس صیدی

1397/5/24

3

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/5/25

4

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/5/27

5

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت مواد غذایی

خانم مهندس صدیقی

1397/5/28

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/5/28

7

برنامه آموزشی 128

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/5/13

1

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

1397/5/14

2

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/5/15

3

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/5/16

4

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صیدی

کمکهای اولیه

خانم مهندس صیدی

1397/5/17

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/5/18

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/5/18

7

برنامه آموزشی دوره127

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/5/2

1

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/5/3

2

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/5/4

3

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صیدی

کمکهای اولیه

خانم مهندس صیدی

1397/5/6

4

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور(عصر)

1397/5/7

5

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/5/8

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/4/28

7

برنامه آموزشی دوره 126

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/4/23

1

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/4/24

2

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/4/25

3

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/4/26

4

کمکهای ا ولیه

خانم مهندس صیدی

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صیدی

1397/4/27

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/4/28

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/4/28

7

 

برنامه آموزشی دوره 125

 

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/4/9

1

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صیدی

کمکهای اولیه

خانم مهندس صیدی

1397/4/10

2

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/4/11

3

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/4/12

4

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/4/13

5

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/4/14

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/4/14

7

برنامه آموزشی دوره 123

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/3/28

1

مبارزه با حشرات

خانم مهندس صیدی

کمکهای اولیه

خانم مهندس صیدی

1397/3/29

2

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/3/30

3

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/4/2

4

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/4/3

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/4/4

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/4/4

7

 

برنامه آموزشی دوره 122

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/3/19

1

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صیدی

کمکهای اولیه

خانم مهندس صیدی

1397/3/20

2

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/3/21

3

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/3/22

4

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/3/23

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/3/24

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/3/24

7

 

برنامه آموزشی دوره 118

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/2/15

1

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صیدی

کمکهای اولیه

خانم مهندس صیدی

1397/2/16

2

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/2/17

3

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/2/18

4

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/2/19

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/2/20

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/2/20

7

 

برنامه آموزشی دوره 117

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/2/1

1

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/2/2

2

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/2/3

۳

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/2/8

۴

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صیدی

کمکهای اولیه

خانم مهندس صیدی

1397/2/9

۵

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/2/10

۶

ایمنی و انضباط کاری

خانم مهندس صیدی

مبارزه با دخانیات

خانم مهندس صیدی

1397/2/15

۷

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/2/15

۸

 

برنامه آموزشی دوره 116

 

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف

آلودگی هوا

خانم مهندس ساعدی

بهداشت آب و تصفیه فاضلاب

خانم مهندس ساعدی

1397/1/29

1

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

بیماریها

آقای مهندس رمضانی

1397/1/30

2

مبارزه باحشرات

خانم مهندس صیدی

کمکهای اولیه

خانم مهندس صیدی

1397/2/1

3

روشهای گندزدایی

خانم مهندس صدیقی

بهداشت فردی

خانم مهندس صدیقی

1397/2/2

4

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

بهداشت مواد غذایی

آقای مهندس سلیمانی فر

1397/2/3

5

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

قوانین و مقررات

آقای مهندس جوادپور

1397/2/4

6

امتحان

امتحان

امتحان

امتحان

1397/2/4

7

برنامه آموزشی دوره 115

نام درس

نام مدرس

نام درس

نام مدرس

تاریخ

ردیف