برنامه های آموزشی

آزمون  حضوری  در تاریخ  99/7/22 بر گزار میگردد . ( دوره 199  آزمون حضوری )


 

آزمون  حضوری  در تاریخ 99/7/21 بر گزار میگردد ( دوره 198  - آزمون حضوری )


 آزمون حضوری  در تاریخ  99/7/13 بر گزار میگردد ( دوره 197 - آزمون حضوری )


 آزمون حضوری در تاریخ  99/7/9 برگزار میگردد 0 ( دوره 196 - آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/7/2 بر گزار میگردد . ( دوره 195 - آزمون حضوری )


آزمون حضورری در تاریخ 99/7/1 برگزار میگردد . ( دوره 194 - آزمون حضوری )


 آزمون حضوری در تاریخ 99/6/31 برگزار میگردد  (دوره 193 - آزمون حضوری )


 

آزمون حضوری در تاریخ  99/30/6 بر گزار میگردد . ( دوره 192 آموزش مجازی  - آزمون حضوری )


آزمون حضوری در99/6/23 برگزار میگردد . ( دوره 190 آموزش مجازی _ آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/6/5  برگزار میگردد . ( دوره 188 آموزش مجازی - آزمون حضوری )


آزمون حضوری در تاریخ  99/6/2  برگزار گردید . ( دوره 187 آموزش مجازی - آزمون حضوری )

 


آزمون حضوری در تاریخ  99/6/2 برگزار گردید .(دوره  186 آموزش مجازی - آزمون حضوری )

 


 

آزمون حضوری در تاریخ 99/5/27  برگزار میگردد . ( دوره 185 آموزش مجازی آزمون حضوری )

 


 

آزمون حضوری در تاریخ 99/5/22 بر گزار میگردد .(دوره 184 آموزش مجازی آزمون حضوری)


 

آزمون حضوری در تاریخ 99/5/16برگزار میگردد.(دوره  183 آموزش مجازی آزمون حضوری)


 

 آزمون حضوری در تاریخ 99/5/8 برگزار گردید . (دوره 182 آموزش مجازی آزمون حضوری)

 

 


 

آزمون غیر حضوری در تاریخ 1399/3/27 بر گزار گردید.(دوره 181 غیر حضوری شامل افرادی که مدرک تحصیلی مشمول داشتند)

 


 

آزمون غیر حضوری در تاریخ 1399/2/15 برگزار گرددید.(دوره 180 غیر حضوری شامل افرادی که مدرک تحصیلی مشمول داشتند)

  

 

 برنامه آموزشی 179(صبح) آموزشگاه آهنگ سلامت
از ساعت 12-10 از ساعت 10-8 تاریخ ردیف
سرفصل دروس نام مدرس سرفصل دروس نام مدرس
بهداشت موادغذایی آقای مهندس سلیمانی فر بهداشت موادغذایی آقای مهندس سلیمانی فر 1398/11/27 1
روشهای گندزدایی خانم مهندس صدیقی بهداشت فردی خانم مهندس صدیقی 1398/11/28 2
بیماریها17-19 آقای مهندس رمضانی بیماریها 17-15 آقای مهندس رمضانی 1398/11/29 3
بهداشت آب و تصفیه فاضلاب خانم مهندس ساعدی  آلودگی هوا خانم مهندس ساعدی  1398/11/30 4
قوانین و مقررات خانم مهندس رشیدی قوانین و مقررات خانم مهندس رشیدی 1398/12/3 5
ایمنی و انضباط کار خانم مهندس روشنی مبارزه با حشرات خانم مهندس روشنی 1398/12/4 6
امتحان امتحان امتحان امتحان 1398/12/4 ۷