اسامی قبول شدگان

اسامی قبول شدگان دوره 190 ( آزمون حضوری)

 

  تایید دوره 190   
شغل نام و نام خانوادگی ردیف
نان فانتزی پویا عبدالملکی 1
نان فانتزی سهیل خوش صحبتان 2
نان فانتزی شهاب قربانی 3
نان فانتزی موسی قربانی 4
نان فانتزی علی کشانی 5
نان فانتزی پریسا گلچین 6
نان فانتزی زهرازمانی 7
نان فانتزی فاطمه امیرابادی 8
نان فانتزی محمد عبدالملکی 9
عطار محمدهادی عطارنژاد 10
عطار مهرداد توکلی 11
نانوا وحیدحاتمی 12
نانوا حسن صدقی 13
نانوا حسام بی باک 14
نانوا گرجعلی حسنلو 15
نانوا تقی صدقی 16